1. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Dyrektor Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 30a
 2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno – szatniowe
 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu, instruktora i administratora kompleksu
 4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne
 5. Boiska są czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1900, uwzględniając:
  • boisko dostępne dla szkół i przedszkoli w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne (poniedziałek-piątek)
   • od 900 do 1300
  • boiska dostępne dla dzieci od 5-16 roku życia (poniedziałek-piątek) w ramach zajęć OJ2
   • od 1300-1900 (01/03 – 30/06)
   • od 1000-1600 (01/07 – 31/08)
   • od 1300-1900 (01/09 – 30/11)
   • boiska nieczynne (01/12 – 28/02)
  • boiska dostępne dla dzieci od 5 – 16 roku życia (sobota)
   • od 1100 – 1600 ( od 01.03. – 30.11.)
  • boiska dostępne dla grup rezerwujących boisko Orlik
   • 1900-2030 (poniedziałek – piątek) 01/03 – 30/06 i 01/09 – 30/11)
   • 1600-2030 (01/07 – 31/08)
   • 1600-2030 (soboty)
   • 1000-2030 (niedziela)
 6. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych ustala dyrektor Ogrodu Jordanowskiego w porozumieniu z Animatorem sportu
 7. Obowiązuje zakaz przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia
 8. Podczas planowanych zajęć szkolnych dla dzieci oraz młodzieży Miasta Poznania boiska dostępne są po wcześniejszym uzgodnieniu z animatorem, dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy
 9. Obowiązuje zakaz korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu
 10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju i obuwia sportowego o gładkiej podeszwie
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych – bądź innych – o korzystaniu z boisk decyduje animator, instruktor lub administrator boisk sportowych
 12. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych
 13. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników u animatora sportu bądź w recepcji
 14. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem sportu
 15. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające
 16. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem
 17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  • korzystania z boisk bez zgody animatora
  • w przypadku korzystania z boisk bez wiedzy animatora lub innych osób decyzyjnych dana osoba bierze pełną odpowiedzialność za siebie
  • używania butów piłkarskich na korkach lub z kolcami
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  • niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska, zawieszania i huśtania się na bramkach, koszach
  • wchodzenia na ogrodzenia, urządzenia sportowe oraz ich konstrukcje
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, zaśmiecania, przeszkadzania w grze
  • wprowadzania zwierząt
  • widzowie w czasie zajęć znajdują się poza boiskami
 18. Animator sportu w zależności od sytuacji może
  • nakazać zmianę obuwia, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  • nakazać opuszczenie terenu boiska i Ogrodu Jordanowskiego
  • wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Straż Miejską
 19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu
 20. W razie zagrożenia wypadkiem zawiadomić natychmiast osobę prowadzącą lub pracownika Ogrodu Jordanowskiego Nr 2
 21. Telefony alarmowe
  • z tel. komórkowego: ogólny alarmowy – 112
  • z tel. stacjonarnego: Policja – 997, Straż Pożarna – 998, Pogotowie Ratunkowe – 999
 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

 

Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora. Kontakt