1. Przebywanie w pracowni technicznej możliwe jest tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. Stanowiska pracy przydziela nauczyciel. Nie wolno ich zmieniać bez jego zgody.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnicy powinni zostać zapoznani z zasadami bezpieczeństwa pracy przez nauczyciela.
 4. Za stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej oraz za warunki pracy w czasie zajęć odpowiada nauczyciel.
 5. Uczestnicy zajęć mogą się posługiwać tylko narzędziami i urządzeniami w pełni sprawnymi, odpowiadającymi normom technicznym i zasadom bezpieczeństwa.
 6. Stan uczestników zajęć zależy od liczby stanowisk pracy.
 7. Za ład i porządek w pracowni odpowiadają wszyscy uczestnicy zajęć.
 8. Po zakończeniu zajęć wychowanek:
  • zobowiązany jest odłożyć narzędzia na wyznaczone miejsce,
  • dokładnie posprzątać swoje stanowisko.
 9. W razie wypadku natychmiast powiadomić nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
 10. W razie pożaru:
  • niezwłocznie powiadomić nauczyciela,
  • podporządkować się poleceniom kierującego akcją przeciwpożarową
 11. W razie wypadku pomocy ze środków dostępnych w apteczce udziela nauczyciel.