1. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się pod rygorem wydalenia z sali.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. Wstęp na salę dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 4. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni; wartościowe przedmioty, dokumenty w osobistej szafce, w recepcji.
 5. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do okazywania szacunku i tolerancji wobec innych uczestników.
 6. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 7. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz biegania.
 8. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Zabrania się przebywania w sali w trakcie zajęć osobom postronnym, nie biorącym udziału w zajęciach.
 10. Do uczestniczenia w zajęciach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
 11. Osoby uszkadzające sprzęt i urządzenia znajdujące się w sali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 12. Na terenie sali obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania wszelkich posiłków, napojów alkoholowych, wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, żywności.
 13. Ćwiczący w grupie zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.
 14. Wszystkie urządzenia na sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. Należy dbać o utrzymanie czystości w sali.
 16. Ogród nie zwraca pieniędzy za nieodbyte zajęcia z winy klienta.