Jako członek społeczności zobowiązuję się do:

 1. Nie używania przemocy fizycznej i psychicznej /nie wymuszam, nie zastraszam, nie obmawiam, nie używam wyzwisk, nie pokazuję obraźliwych gestów.
 2. Kulturalnego odnoszenia się do innych.
 3. Nie wnoszenia na teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 2: papierosów, narkotyków, alkoholu, substancji palnych i żrących, zapalniczek, zapałek, niebezpiecznych ostrych narzędzi /nożyczki, noże, pilniki, śrubokręty itp.
 4. Dbania o wyposażenie pomieszczeń Ogrodu Jordanowskiego Nr 2. W przypadku umyślnego spowodowania szkody odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice wychowanka.
 5. Utrzymywania czystości w pomieszczeniach Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
 6. Przestrzegania higieny osobistej.

 

Prawa wychowanka

 1. Wychowanek ma prawo do znajomości wszystkich swoich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka i kierowania się nimi w swoim życiu.
 2. Każdy wychowanek ma prawo do zachowania własnej tożsamości i podmiotowości, a także do poszanowania jego godności osobistej i prywatności, zatem ma prawo do podmiotowego i godnego traktowania przez wszystkich pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 i innych wychowanków.
 3. Każdy wychowanek ma prawo do otwartego wyrażania swoich poglądów, o ile nie naruszają one godności innych.
 4. Każdy wychowanek ma prawo do uczestnictwa w zajęciach odbywających się na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2
 5. Wychowankowie mają prawo zachowania dyskrecji w sprawach życia prywatnego.
 6. Wychowanek ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej opinii i oceny swojego postępowania, a także do wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby.
 7. Każdy wychowanek ma prawo do otrzymywania nagród, wyróżnień i dyplomów.

 

Obowiązki wychowanka

 1. Każdy wychowanek musi znać swoje prawa i obowiązki oraz powinien świadomie je realizować.
 2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych.
 3. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P.POŻ oraz dbania o zdrowie oraz życie własne i innych osób.
 4. Wychowanek ma obowiązek dbać o czystość, porządek i estetykę placówki, musi szanować mienie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 oraz rzeczy swoje, swoich kolegów i koleżanek.
 5. Wychowanek musi wypełniać polecenia i zarządzenia Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr 2, nauczycieli wychowawców oraz pracowników obsługi.
 6. Każdy wychowanek ma obowiązek być uprzejmym i kulturalnym wobec pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 oraz kolegów i koleżanek.
 7. Każdy wychowanek musi bezwzględnie przestrzegać zakazu: używania przemocy, a także zażywania, wnoszenia i posiadania na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 środków psychoaktywnych, alkoholu i papierosów.

 

Kary
 1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę.
 2. Upomnienie ustne udzielone przez Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
 3. Udzielenie pisemnej nagany w Księdze rejestracji dziennej.
 4. Upomnienie pisemne z powiadomieniem rodziców.
 5. Upomnienie pisemne z powiadomieniem szkoły.
 6. Zawieszenie w zajęciach danego dnia.
 7. Zakaz wstępu na teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 danego dnia.
 8. Zawieszenie w zajęciach i zakaz wstępu na teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 przez dłuższy okres czasu (kilka dni, tydzień, …).

 

Nagrody
 1. Wyróżnieniem wobec zespołu przez wychowawcę lub Dyrektora.
 2. Wyróżnieniem wobec ogółu wychowanków przez Dyrektora.
 3. Dyplomem, nagrodą rzeczową.
 4. Listem pochwalnym do szkoły.
 5. Listem pochwalnym do rodziców.
 6. Innymi formami nagród i wyróżnień.
 7. Pochwała pisemna Dyrektora lub nauczyciela-wychowawcy umieszczona w Księdze rejestracji dziennej.